Zásady ochrany osobních údajů Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech republic | Česká divočina

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, IČ 155 47 779, zapsaný u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 372 (dále jen „Hnutí DUHA“ nebo „HD“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem Hnutí DUHA, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti HD nebo podporuje činnost či aktivity HD.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Hnutí DUHA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Hnutí DUHA zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích HD, otevírání e-mailů zasílaných HD, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • HD může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Hnutí DUHA provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s HD, zejména v případě podepisování online i offline petic, při účasti na akcích pořádaných nebo s účastí HD, zasílání příspěvků HD, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s HD“).
 • Hnutí DUHA je oprávněno shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Hnutí DUHA výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Hnutím DUHA zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech HD:
  • informování o aktivitách HD
  • komunikace související se statusem dárce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
  • zasílání newsletteru, informování o pravidelných i urgentních výzvách a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce
  • zasílání žádostí o pomoc a podporu HD – aktivismus, dobrovolnictví v hlavním i pobočných spolcích, finanční podpora a jiné

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce HD jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s HD podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Hnutí DUHA zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými HD před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze HD právo kdykoliv požádat Hnutí DUHA o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Hnutí DUHA poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK HNUTÍ DUHA

 • Internetové stránky Hnutí DUHA mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Hnutí DUHA, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Hnutí DUHA mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
 • Stránkami Hnutí DUHA je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic.

IX. KONTAKT

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Hnutí DUHA na kontaktech uvedených na http://www.hnutiduha.cz/kontakt